Barn og unge i fokus

Impande bidrar til at barn og unge fra sårbar bakgrunn i sørlige deler av KwaZulu-Natal og nordlige deler av Eastern Cape i Sør-Afrika gis muligheter til å utvikle sine evner og talent. Vi videreutvikler barnehager som mangler skikkelige bygg, vann, trente voksne og utstyr for å sikre barnas utvikling. Vi har også støttet skoler og spesialinstitusjoner i disse områdene som ble svært hardt rammet av HIV/AIDS epidemien, og hvor arbeidsledighet, fattigdom og svake familiestrukturer fortsatt dominerer samfunnsbildet. Impandes filosofi er å skape vesentlig og varig samfunnsendring med begrensende ressurser. Vi driver ikke nødhjelp, men støtter grasrotprosjekter med lokal forankring. Så langt har Impande Norge bidratt med nesten 90 leverte prosjekter. Ca 500 grasrotprosjekt rettet mot barn og unge er registrert innen vår internasjonale organisasjons definerte satsningsområde. Blant disse 500 er det fortsatt store behov for ulike typer støtte som løfter barn og unge ut av fundamental omsorgs- og stimuleringssvikt. Arbeidet finansieres gjennom innsamlingsaksjoner, bedriftsstøtte, fondsstøtte og donasjoner fra enkeltpersoner.

Hvor arbeider Impande?

Barnehage

Skole

Ressurssenter

Impande jobber i Sør-Afrika, et lanf hvor én av fire lever i det som i henhold til FNs parametre er ekstrem fattigdom, altså fr under 16 kroner per dag. Konkret jobber vi i Ugu distriktet sør i provinsen KwaZulu Natal, samt i Winnie-Madikizela Mandela distriktet nord i Eastern Cape.

Begge distriktene har kystlinje, som fungerer som den hvite manns riviera. Innover i landet bor den svarte befolkningen, og dess lengre man beveger seg fra kystlinjens turist- og industriområder, jo mer fattigdom vil man finne. Det er av ulike grunner disse distriktene i Sør-Afrika som ble hardest rammet av HIV-AIDS epidemien.

Statistikken nedenfor viser to påfallende trekk:

  • Befolkningen er svært ung, for eksempel ser vi at at ca. 50 % er under 20 år
  • Utdanningsnivået er relativt lavt, samtidig som et stort antall unge i løpet av de kommende 5-10 år vil gå ut av videregående skole uten å finne seg noe å gjøre

På bakgrunn av denne statistikken og de generelle samfunnsforhold kan vi peke på noen store utfordringer:

  • Hvordan skaffe arbeid til de unge etter endt skolegang? Hvis man ikke lykkes med å skaffe jobber til den nye generasjon vil dette danne grunnlaget for ledighet, radikalisering, kriminalitet og opprør
  • Hvordan få frem gode institusjoner og utvikle kompetanse hos ansatte i barnehager? Mange steder finnes ikke slike institusjoner eller de er i svært dårlig forfatning
  • Hvordan styrke og utvikle familien som samfunnscelle? Familien som samfunnscelle er gått i oppløsning i den svarte befolkningen. Halvparten av de unge i den videregående skole vet ikke hvem foreldrene er, eller har ikke kontakt med sine foreldre. Se artikkelen: First Steps to Healing the South African Family. South Afican Institute of Race Relations
  • Hvordan redusere volden? Vold er et stort problem i Sør-Afrika generelt og i UGU distriktet spesielt. Kvinner og unge jenter er spesielt utsatte. 25 % av jentene/kvinnene rapporterer at de en eller flere ganger i livet er blitt voldtatt.