Vedtekter for Impande Norway

1 Navn m.v.

Stiftelsens navn er Impande Norway

Ekraveien 13, 0756 Oslo.

Stiftelsens kontorkommune er Oslo.

2 Formål

Stiftelsens formål er å bidra med kompetanse og økonomiske midler til leveranser og tjenester i utviklingen av befolkningen i de mest trengende områder i Sør-Afrika, med spesielt fokus på FNs bærekraftsmål 4, som omhandler utdanning i alle trinn

3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital (egenkapital) er NOK 100 000,00

4 Stiftelsens styre

Stiftelsens styre har fra fem til åtte medlemmer. Hvert medlem fungerer i perioder på fire år av gangen. For å sikre overlappende funksjonstid, skal halvparten av styret medlemmer første gang fratre etter to år. Styret utpeker selv nye medlemmer ved funksjonstidens opphør.

5 Styrets oppgaver

Styret sørger for stiftelsens drift og innehar alle rettigheter som ikke er lagt til et annet organ ved disse vedtekter eller ved lov.

 

Styret skal sammen med daglig leder sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av forvaltningskapitalen. Styret skal gi Stiftelsestilsynet slik melding som nevnt i Stiftelsesloven. Styret skal hvert år sørge for utarbeidelse av årsoppgjør og årsberetning for stiftelsen.

Styret kan ansette forretningsfører og beregne seg godtgjørelse for sitt arbeid.

6 Styret møter

Styreleder innkaller til møter med den hyppighet som kreves. Styret treffer sine vedtak på simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

7 Disponering av stiftelsens midler

Midlene som er gitt eller bevilget stiftelsen til øremerkede formål, program, tjenester og/eller institusjoner forplikter ledelse og styret å disponere i henhold til givers intensjon.

Hvis mottaker av øremerkede midler i Sør-Afrika har opphørt, skal styret finne alternative mottakere av disse midler i tråd med stiftelsens formål.

8 Revisjon

Stiftelsens skal ha registrert eller statsautorisert revisor som velges av styret.

9 Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan endres ved vedtak i stiftelsens styre.

10 Omdanning/ oppløsing

Omdanning, oppløsning, sammenslåing og deling kan søkes etter vedtak i stiftelsens styre.

Omdanning kan kun foretas i henhold til særskilte omdanningsregler fastsatt i Lov om Stiftelser.

 

Ved oppløsing eller annen omdanning som gjør det aktuelt å fravike det opprinnelige formålet, skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen området for barn og unge i Sør-Afrika.

Dette punkt 10 kan bare endres med offentlig samtykke etter bestemmelsenes i Lov og Stiftelser.