Så langt har vi bygget og totalt renovert over 30 barnehager. Ansatte i disse barnehager har fått ett års opplæring gjennom programmet International Child Development Program, ICDP. Til sammen går det ca. 500 barn ved de barnehager (chreches) som Impande har bygget, renovert, drifter eller utstyrt og hevet kompetanse hos de ansatte i.

1. Barnehage i Gamalakhe Development Center, GDC

Barnehagedrømmen, som var utgangspunktet for alt vårt engasjement i Gamalakhe, ble en realitet da senteret GDC ble åpnet april 2009. GDC er på ca. 300 km2 og kostet ca. NOK 1.900.000. Sandvika Rotary Klubb skaffet til veie gjennom et Matching Grant prosjekt alt utstyr til GDC USD 55.550.

omsorg-og-140-50 barn i alderen 2-6 år har fått et heldagstilbud i barnehagen. GDC samarbeider med kommunale myndigheter som bruker ca. halvparten av plassene til barn fra spesielt trengende familier. Dette er barn som f.eks. har mistet en eller begge foreldre i HIV-AIDS, som selv er HIV-smittete, allerede har utviklet AIDS eller har andre utviklingsmessige utfordringer. For å få en balansert barnegruppe tilbys resten av plassene til barn fra normalt fungerende familier. Siden 2010 har fokus ligget på å heve kvaliteten på den omsorgen som gis på senterets barnehage. Personalet har deltatt på det kompetansehevende programmet ICDP (International Child Development Program), jf. omtale under Kompetansehevende tiltak, og koordinator på GDC har sammen med personalet utviklet standard krav til barnehageansatte. Barnehageleder har utarbeidet dags- og ukeplaner for arbeidet og de største barna deltar nå hver dag en times tid i en egen førskolegruppe.

Foreldrene betaler en symbolsk sum for å ha sine barn i barnehagen, ca. kr. 80 pr. måned. Likevel må flere barn innvilges friplass. Impande har etablert en fadderordning som skaffer midler til å dekke nettoutgiftene til barnehagen. Et fadderskap koster kr. 250 pr. mnd. Fadderne får hvert kvartal et nyhetsbrev om livet i barnehagen. Vil du bli fadder, så trykk her.

2. Opprusting av andre barnehager i Gamalakheområdet

GF ønsker å gi andre barnehager i området det utstyr som trengs for å gi barna nødvendig stimulanse og vil prioritere barnehager med ansatte som har fullført ICDP-kurs, eller på annen måte viser initiativ og pågangsmot.

I mars 2010 besøkte styreleder og sponsorer fra Norge et pensjonert lærerektepar som bodde i området i nærheten av byen Port Edwards. De tok hånd om 18 barn som hadde mistet sine foreldre i HIV-AIDS, de drev en gård som forsynte dem og mange andre trengende i bygda med mat, og de drev opplæring i søm for ungdom. Arbeidsdagen deres varte fra 0430 om morgenen til 2000 om kvelden.

Der og da ble det besluttet å ruste opp barnehagen. De besøkende sponsorene ga spontant kr. 10.000 som ble brukt til å kjøpe leker, pedagogisk materiell, bord stoler og madrasser til barne-hagen. En symaskin ble også innkjøpt.

Idrett, spesielt fotball har stor popularitet i Sør Afrika. Men idretten blant den svarte befolkning i Sør Afrika er generelt og ofte preget av:

  • Dårlig organisering
  • Mangel på kvalifiserte ledere og trenere
  • Utstyret er ofte fraværende eller nedslitt

En gruppe aktive idrettsungdommer i den lokale kirke i Gamalakhe har satt seg som mål å gjøre noe med dette. De vil starte med utvikling av ledere, trenere, serie og turneringer i fotball for aldersgruppen 12-16 år.

3. Organisering av idrett knyttet til den lokale kirken i Gamalakhe

I november 2010 arrangerte GDC et ukes oppstartsseminar i Gamalakhe med to eksperter fra Kenya. De har organisert et betydelig idrettsarbeid gjennom kirkene i Kenya, Tanzania og Uganda. Lærdom fra dette oppstartsseminaret danner utgangspunkt for det idrettsarbeidet som gjøres i distriktet i dag.

omsorg-og-2