Impandes Utdanningsfond

Impande Foundation etablerte i 2013 et utdanningsfond for ungdom i KvaZulu-Natal, som i 2019 ble slått sammen med Jon Vegard Lervågs Minne. Den årlige avkastningen av fondet deles ut i form av stipender eller på annen måte til ungdom som kan dokumentere kostnader i forbindelse med utdanning på videregående nivå eller høyere. Tilskudd til etablering av egen virksomhet kan også tilgodesees. Alle tildelinger gjøres i henhold til fondets vedtekter (les disse under teksten).

Med Impandes utdanningsfond, etterlever vi det vi tror på; nemlig at utdannelse er veien ut av fattigdom! Etter forhåpentligvis gode år i barnehager og skoler, kan unge voksne få muligheten til å utdanne seg videre ved å søke om støtte fra fondet.

Du kan være med på å styrke fondet ved å betale direkte til bankkonto: 9365 20 08141 – merkes Utdanningsfond


 

Vedtekter for Impandes utdanningsfond

§ 1. Navn
Impandes Utdanningsfond er opprettet, eies og forvaltes av Impande, GFN

§ 2 Fondets formål
Fondets formål er å bidra med finansiell støtte til følgende målgrupper i det geografiske området mellom Izigolweni, Port Edwards og Port Shepstone i KwaZulu Natal, Sør-Afrika:

 • Ungdom som trenger støtte til å skaffe seg akademisk eller yrkesfaglig utdannelse.
 • Ungdom og voksne som trenger oppgradering av svak grunnutdannelse.
 • Unge og vokse som etablerer egne bedrifter eller kooperativer og som trenger faglig styrking av kompetanse for å lede virksomheten han/hun har nøkkelposisjoner i.

§ 3 Styrets sammensetning
Styret i Impande GFN forvalter fondet og bevilger, etter søknad, stipender to ganger årlig

 1. To personer i styret velges for to år av gangen til å administrere fondet.
 2. Styret kan utvides med inntil 2 personer under behandlingen av utdanningssøknader. Dette må være personer som enten har bidratt med betydelige midler til fondet, eller som har spesiell bakgrunnskunnskap om forhold i det geografiske området i Sør-Afrika.

§ 4 Tildelingsregler
De to av styrets medlemmer som administrerer fondet legger fram forslag til prioritert innstilling for styret til aktuelle stipendiekandidater.

Stipendier kan være av ulik størrelsesorden, deles ut som engangs beløp, eller i flere terminer. Maksimal stipendstørrelse årlig er Rand 30.000. Maksimal støtte for en person er Rand 90.000,00.
Søkerens faglige prestasjoner ved søknadstidspunktet vil bli vektlagt i en helhetsvurdering.
Søkerens troverdighet og realismen er knyttet til gjennomføring av utdannelsen eller opplæringen.
Ungdom i aldersgruppen 17-25 år fra svak sosial og økonomisk bakgrunn skal ha første prioritet.
Hvis styret finner to søkere likeverdige, skal det foretas loddtrekning mellom de aktuelle kadidater. Hvis de to er av forskjellig kjønn, skal kvinnen prioriteres.
Hvis det oppstår uenighet i Impande GFN-styret om tildeling av stipendier, skal tildeling skje etter flertallsavstemming.
Styrets to valgte representanter skal føre protokoll for tildeling av stipendier/finansiell støtte, dvs løpende statusrapport om hvordan stipendiater drar nytte av midlene som er tildelt.

§ 5 Søknader og rapportering

 1. Stipendiater som ikke rapporterer tilbake til Impande, GFN om bruk av tildelte midler, blir ansett å ha brutt med Impandes utdanningsfonds vedtekter. All videre støtte fra GFN opphører dermed automatisk.
 2. Alle som søker om stipend fra fondet må sende inn skriftlig søknad via e-mail til post@gdcs. Søkere skal benytte fondets søknadsmal og søknader skal være Impandes utdanningsfond i hende før de to årlige tidsfrister 15.6 og 15.11. Søknader som blir innsendt seinere enn disse tidsfrister, blir håndtert ved påfølgende tidsfrist. Det gis ingen mulighet for at for seint innkomne søknader blir etterbehandlet rett over søknadsfristen.
 3. Impandes utdanningsfonds søknadsmal distribueres til de videregående skoler og lokale kirker innenfor det lokale området som Impande GFN har valgt å fokusere sin innsats.
 4. Søknader må inneholde en plan for bruken av stipendmidlene, samt budsjett og kostnadsoverslag for studieoppholdet.
 5. Halvparten av det tildelte stipendiebeløpet utbetales direkte til kandidaten ved tildelingen av stipendiet. Resterende 50% utbetales når første tilbakerapportering fra stipendiaten foreligger. Stipender som bidrar til studieadgang, betales ut i sin helhet ved tildeling av stipendet.
 6. Alle som får Impandes stipend forplikter seg til å rapportere til Impande GFN hvert halvår om hvordan stipendiet er blitt anvendt og hvilke faglige framganger som er blitt oppnådd.
 7. Bevilgede midler skal primært overføres direkte til søkerens personlige bankkonto. Dersom søkeren ikke har en slik personlig bankkonto, skal vedkommende oppgi en konto som han/hun har disposisjonsrett til via fullmakt.
 8. Fondet skal regnskapsføres som en egen selvstendig enhet innen Impande GFNs totale regnskap.

§ 6 Plassering av midler og prinsipper for tildeling i forhold til fondets avkastning

 1. Fondet skal plasseres på egen konto til høyest mulig rente i en bank som har statlig bankgaranti.
 2. Fondets midler skal plasseres slik at renteinntektene blir størst mulig, men med god trygghet for kapitalen. Rentene av fondet skal legges til fondets kapital.
 3. Stipender skal deles ut med utgangspunkt i størrelsen på fondets årlige avkastning. Men styret skal kontinuerlig vurdere fondets hensiksmessige størrelse i forhold til de behov og søknader som blir presentert for styret. Fondet skal imidlertid til enhver tid bestå av minimum NOK 500.000, med mindre styret har besluttet at fondet skal avvikles. Det er ingen grense oppad med hensyn til hvor stort fondet kan være.

§ 7 Fondets avvikling

 1. Impande, GFNs styre har fullmakt til å avvikle fondet.
 2. Fondet skal avvikles slik at fondets midler går til det formål som fondet er opprettet for. Se § 2.
 3. Hvis fondet avvikles, skal dette også skje innenfor rammen av de retningslinjer som er beskrevet for nedlegging av Impande GFN.
 4. Ved avvikling av fondet, skal det tas særlig hensyn til at de søkere, som trenger støtte til fullføring av utdanning, blir prioritert. Nye søkere som kan starte en utdanning og seinere i utdanningsløpet mangle midler til å avslutte dette, er ikke prioritert

Oslo den 1.12.2013