Barn och ungdomar i fokus

Impande hjälper barn och ungdomar från utsatta områden med påvra förhållanden, i södra delarna av KwaZulu-Natal och norra delarna av Eastern Cape i Sydafrika, ges möjligheter att utveckla sina förmågor och talanger. Impande bygger och utvecklar förskolor, skolor och särskilda institutioner i ett område som drabbades hårt av hiv /aids-epidemin, och där arbetslöshet, fattigdom och svaga familjestrukturer fortfarande dominerar den sociala bilden. Impandes filosofi är att skapa betydande och varaktiga sociala förändringar med begränsade resurser. Impande ägnar sig inte åt katastrofbistånd, men stöder gräsrotsprojekt med lokal förankring. Impandes arbete bygger på frivilliga och professionella insatser från Sverige. Hittills har Impande i Norge genomfört 64 projekt. Omkring 500 gräsrotsprojekt riktade till barn och ungdomar har sållats fram av Impande som hög prioriterade projekt. Bland dessa 500 projekt finns det ett stort behov av olika typer av stöd som lyfter barn/ungdomar från misär och utan hopp. Arbetet finansieras genom insamlingar, företagsstöd, fondstöd och donationer från privatpersoner.

Vart verkar Impande?

Barnehage

Skole

Ressurssenter

Impandes fokusområde ligger på UGU-distriktet som är beläget vid den södra kusten av delstaten KwaZulu Natal i Sydafrika.

Det lever ungefär 722 000 personer i området. Kusten är den vite mannens Riviera och den svarta befolkningen lever i inlandet. Ju längre du flyttar från kustens turist- och industriområden, desto mer fattigdom hittar du. Det är av olika skäl detta distrikt i Sydafrika har drabbats hårdast av hiv-aids-epidemin.

Statistik visar två utmärkande saker:

  • Befolkningen är mycket ung, till exempel ser vi att cirka 50% är under 20 år
  • Utbildningsnivåerna är relativt låga, medan ett stort antal ungdomar under de kommande 5-10 åren kommer att lämna gymnasiet utan att hitta något att göra.

Baserat på denna statistik och allmänna sociala förhållanden i Ugu distriktet kan vi peka på några stora utmaningar:

  • Hur skapar man arbete för de unga efter examen? Om man misslyckas med att skaffa sysselsättning för den kommande generationen, så skapas en grund för radikalisering, brottslighet och uppror!
  • Hur man kan minska den höga nivån av för tidig graviditet hos flickor? Detta är ett stort problem. Ungefär 50% av flickorna i gymnasiet har redan fött ett eller flera barn innan de gått ur årskurs 12 (gymnasiet). Väldigt många av deras barn växer upp med minimal omsorg och stimulering.
  • Hur ska man bygga upp de mest basala byggnader för förskolor och skolor samt utbilda personal till dessa? På många ställen finns inte lokaler som kan användas till skolor eller förskolor. De som skulle kunna användas är i mycket dåligt skick.
  • Hur man kan stärka och utveckla familjen som en sammanhållande stark enhet? Familjen som enhet har upplösts hos den svarta befolkningen. Hälften av ungdomarna i gymnasiet vet inte vilka deras föräldrar är eller har inte någon kontakt med dem. Se artikel: First Steps to Healing the South African Family. South African Institute of Race Relations.
  • Hur man kan minska våldet? Våld är ett stort problem i Sydafrika i allmänhet och i Ugu distriktet i synnerhet. Kvinnor och unga flickor är särskilt sårbara. 25% av flickorna/kvinnorna rapporterar att de våldtagits en eller flera gånger.